ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΖΥΜΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΖΥΜΗΣ»

Αντικείμενο της Προωθητικής Ενέργειας

 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», που εδρεύει στο Δρόμο Α5, 570 22, ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (εφεξής η «Χρυσή Ζύμη» ή η «Εταιρία»), διοργανώνει μέσω του Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω της ιστοσελίδας «www.xrisizimi.gr» προωθητική ενέργεια με τίτλο «Εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο της Χρυσής Ζύμης)Εταιρίας (εφεξής η «Ενέργεια»).

 2. Την οργάνωση της Ενέργειας επιμελείται η εταιρεία «Frank & Fame ΑΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (περαιτέρω η «Frank & Fame» ή «Διαφημιστική»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Λ. Κηφισίας 250-254.

 3. Η Ενέργεια διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι κατά τη Διάρκεια της Ενέργειας στον Ιστότοπο της Εταιρίας.

 4. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην Ενέργεια για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και του τρόπου ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο της Ενέργειας.

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ενέργεια (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν άτομα άνω των 18 ετών, που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

  2. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε Συμμετέχοντα, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ενέργεια είναι να έχει εγγραφεί νομίμως στο ενημερωτικό δελτίο της Διοργανώτριας στην ιστοσελίδα της www.xrisizimi.gr

  3. Εξαιρούνται της συμμετοχής στην Ενέργεια: α. οι εργαζόμενοι της Εταιρίας, β. οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω εργαζομένους, καθώς και τα πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

  4. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην Ενέργεια κατά παράβαση των παρόντων όρων θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

 1. Διάρκεια της Ενέργειας.

  1. Η Ενέργεια θα λάβει χώρα από τη Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018 (11/12/2018), ώρα 15:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας»), έως και την Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018 (16/12/2018) 12:00 μ.μ. (τοπική ώρα Ελλάδος) (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»).

  2. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης της Ενέργειας, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Εταιρία ή η Διαφημιστική από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στην Ενέργεια αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Εταιρίας ή της Διαφημιστικής.

  3. Η Εταιρία έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτής και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση της Ενέργειας. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/ οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Εταιρίας, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης στον Ιστότοπο της Εταιρίας.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια.

  1. Για να συμμετάσχει κάποιος στην Ενέργεια θα πρέπει, κατά τη διάρκεια της Ενέργειας, να εισέλθει στον Ιστότοπο της Εταιρίας και να εισάγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), ώστε να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο της Χρυσής Ζύμης (newsletter). Οι συμμετέχοντες για να ολοκληρώσουν επιτυχώς την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει αποδεχθούν τους παρόντες όρους και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρίας.

  2. Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του Συμμετέχοντα συνιστά δήλωση συμμετοχής στην Ενέργεια καθώς και αποδοχή λήψης ενημερωτικών δελτίων (newsletters) από την Εταιρία και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του Συμμετέχοντα στην Ενέργεια και στην κλήρωση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της Ενέργειας.

  3. Ρητά δηλώνεται ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει («upload») ή/και να αφαιρέσει εκ των υστέρων και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση οποιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Εταιρίας, η δε συμμετοχή αυτή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

  4. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων της Ενέργειας, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους , (β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Εταιρίας ή της Διαφημιστικής, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το Συμμετέχοντα στα συστήματα της Εταιρίας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Εταιρίας από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης της Ενέργειας μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης της Ενέργειας.

  5. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στην Ενέργεια καταχωρείται σε λίστα, αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στην Ενέργεια, κατά τα ανωτέρω, με έγκυρες συμμετοχές και έχουν καταγραφεί στο σύστημα της Διαφημιστικής για το χρονικό διάστημα από την Έναρξη έως τη Λήξη της Ενέργειας, κατά τον όρο 3.1.Η κλήρωση θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διαφημιστικής την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 (17/12/2018), ώρα 10:00 π.μ. ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Εταιρία. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές και είκοσι (20) επιλαχόντες.

  6. Η συμμετοχή στην Ενέργεια είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

  7. Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά στην Ενέργεια και με μια (1) μόνο συμμετοχή στην κλήρωση. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με τα ίδια στοιχεία, θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε δηλωθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

  8. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Περαιτέρω, η Εταιρία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

 1. Δώρα.

Το δώρο της Ενέργειας είναι το εξής: Παραλαβή ενός (1) κιβωτίου με περιεχόμενο φύλλα της Χρυσής Ζύμης. Τα δώρα θα αποσταλούν με έξοδα της Εταιρίας.

Τα Δώρα είναι συγκεκριμένα, απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται δεν εξαργυρώνονται με χρήμα ή άλλα δώρα. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν εμφανισθεί ή δεν επιθυμεί ή αρνηθεί να αποδεχθεί το Δώρο του εντός των ορίων που ορίζονται στους παρόντες Όρους ή η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγονται με την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου και ο νικητής χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, το οποίο περνά στον πρώτο επιλαχόντα/αναπληρωματικό νικητή.

 1. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Ενέργειας και επικοινωνίας μαζί τους.

  1. Οι νικητές των ανωτέρω Δώρων, θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διαφημιστικής (Λεωφόρος Κηφισίας 250-254, Χαλάνδρι) την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παράγραφο 4.5.

  2. Οι νικητές θα ενημερωθούν από την Εταιρία για τα αποτελέσματα της κλήρωσης με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Θα τους ζητηθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την λήψη του αρχικού μηνύματος να αποστείλουν απαντητικό email με το οποίο θα αποδέχονται το Δώρο. Επιπλέον, οι διαχειριστές («administrators») του Ιστότοπου της Εταιρίας θα ζητήσουν από τους νικητές να στείλουν επίσης με email τα στοιχεία τους, ήτοι όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση. Τα στοιχεία των νικητών (όνομα, επίθετο, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης) θα διατηρηθούν μέχρι και την επιβεβαίωση λήψης των δώρων τους και κατόπιν θα διαγραφούν. Η εγγραφή που έχουν κάνει στο ενημερωτικό δελτίο της Χρυσής Ζύμης (newsletter), προϋποθέτει τη διατήρηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου στην βάση που η Εταιρία διατηρεί στο mailchimp.com.

  3. Σε κάθε κλήρωση θα υπάρχουν και είκοσι (20) επιλαχόντες με σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση εφαρμογής του όρου 6.5 των παρόντων όρων.

  4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή της Ενέργειας εντός χρονικού διαστήματος μίας (1) ημερολογιακής ημέρας από την ενημέρωση μέσω προσωπικού μηνύματος ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με την Εταιρία, εντός του ορισμένου από την Εταιρία, χρονικού διαστήματος των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η  Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο θα ενημερώνει με προσωπικό email και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 6.2 ανωτέρω διαδικασία.

  5. Η ανωτέρω παράγραφος 6.5 ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω.

  6. Η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών (αρχικών ή επιλαχόντων) ως και των προσώπων που έχουν γνωστοποιήσει σύμφωνα με τη διαδικασία, που περιγράφεται στον όρο 4.1, θα πραγματοποιείται από την Εταιρία ή/και τη Διαφημιστική, οι οποίοι δικαιούνται να εξακριβώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο και κατά την απόλυτη κρίση τους την ταυτότητα των νικητών. Ενδεικτικώς, δικαιούνται να ζητήσουν την επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου δημοσίου εγγράφου, που να αποδεικνύει την ταυτότητα και τη συμπλήρωση από αυτούς του 18ου έτους της ηλικίας του.

  7. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στην Ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή, (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως.

 1. Ευθύνη

  1. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ, έναντι της Εταιρίας ή της Διαφημιστικής.

  2. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Εταιρία, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική με την Ενέργεια ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

  3. Οι Συμμετέχοντες στην Ενέργεια συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτής και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στην Ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτής.

  4. Η ευθύνη της Εταιρίας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων, όπως αυτά περιγράφονται ανωτέρω, και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών.

  5. Η Εταιρία και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη μη κατοχύρωση ή/και μη παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

  6. Μετά τη Λήξη της Ενέργειας, καθώς και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας ή/και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

 1. Τεχνικά Μέσα

  1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων και των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η  Εταιρία και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της Ενέργειας. Περαιτέρω, η Εταιρία και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των Συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι Συμμετέχοντες ρητά δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Εταιρίας και της Διαφημιστικής.

  2. Η  Εταιρία και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για  τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Εταιρίας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της Ενέργειας ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησής τους.

  3. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος της Ενέργειας ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η  Εταιρία και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο της Ενέργειας.

 1. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

  1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Εταιρίας και της Διαφημιστικής. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της Ενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρίας.

  2. Η Εταιρία και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων.

  3. Κατά την διάρκεια της Ενέργειας, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Εταιρίας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από την Ενέργεια. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

  1. Η υλοποίηση του Ενέργειας καθιστά αναγκαία τη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους συμμετέχοντες, και ειδικότερα του email, του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης οικίας και του τηλεφώνου, τα οποία τηρούνται από την Εταιρία και τη Διαφημιστική μόνο για το σκοπό επεξεργασίας που περιγράφεται στους παρόντες όρους (συμμετοχή στην Ενέργεια, ανάδειξη νικητών και ταυτοποίηση των στοιχείων τους) και μόνο για το χρονικό διάστημα της Ενέργειας έως και την παράδοση των Δώρων, οπότε και καταστρέφονται. Για τον λόγο αυτό, η συμμετοχή στην της Ενέργεια συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τις άνω εταιρείες, προκειμένου να καταχωρήσουν το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά ζητηθέντα στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR). Αποκλειστικός σκοπός της τήρησης του αρχείου αυτού είναι η διενέργεια της Ενέργειας και ειδικότερα η ταυτοποίηση των Συμμετεχόντων, η επιβεβαίωση των στοιχείων των νικητών και η παράδοση των Δώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε Συμμετέχων δεν επιθυμεί να γίνεται χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν θα πρέπει συμμετέχει στον Διαγωνισμό.

  2. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλεγούν στο πλαίσιο του παρόντος, αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  3. Με την ολοκλήρωση της παράδοσης των Δώρων από την Εταιρία, τα δεδομένα των Συμμετεχόντων/των νικητών θα καταστρέφονται, εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας και/ή της Διαφημιστικής.

10.4. Κάθε Συμμετέχων στην Ενέργεια, παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση του στην Εταιρία για την προβολή της Ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της κλήρωσης μέσω του διαδικτύου (συμπεριλαμβανόμενων των ιστοσελίδων και των social media της Εταιρίας) και την εν γένει διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού με την Ενέργεια γεγονότος ή/και εκδήλωσης με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την υποχρέωση ενημέρωσης ή καταβολή αποζημίωσης. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να προβεί: στην προβολή της Ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω του διαδικτύου, των ιστοσελίδων και των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για τις ανάγκες ενημέρωσης του κοινού, προώθησης και προβολής της Ενέργειας, στην ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται την εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα παροχή συναίνεσης για τα παραπάνω, την εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων (πνευματικών, εκμετάλλευσης) για τις συγκεκριμένες χρήσεις, χωρίς καμία απαίτηση, αξίωση κλπ κατά της Εταιρίας και των Συνεργατών της.

 1. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος Συμμετέχων επιθυμεί, δικαιούται να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση των δεδομένων του οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, απευθυνόμενος εγγράφως στην Εταιρία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση dpo@xrisizimi.gr ή εάν επιθυμεί τη διαγραφή του από τη λίστα λήψης ενημερωτικών δελτίων να επιλέξει απεγγραφή/unsubscribe.

Περαιτέρω, κάθε συμμετέχων μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, κατά τα οριζόμενα στην Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ιστοσελίδα: https://xrisizimi.gr/wp-content/uploads/2018/11/GDPR και ιδίως: (α) να ενημερωθεί για το ποια προσωπικά δεδομένα κατέχει η Εταιρία καθώς και να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία τους, (β) να ζητήσει διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων του εφόσον είναι εσφαλμένα ή ανακριβή, (γ) να ζητήσει διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, (δ) να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, αν αμφισβητείται η ακρίβεια και η νόμιμη επεξεργασία τους, (ε) να εναντιωθεί στην επεξεργασία τους και (στ) να λάβει δεδομένα του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με την Εταιρία κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο.

 1. Τελικοί Όροι

  1. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Εταιρίας ή/και της Διαφημιστικής. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της τρέχουσας ενέργειας όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που τη διέπουν.

  2. Η Εταιρία και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Ενέργειας, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπο της Εταιρίας.

  3. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστότοπου της Εταιρίας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Συμμετέχοντος αποδοχή των τροποποιημένων Όρων .

  4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Εταιρία και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. της Ενέργειας, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Εταιρίας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση της Ενέργειας ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Εταιρία και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

  5. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Ενέργειας και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Εταιρίας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται.

  6. Η Εταιρία και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσομένων προθεσμιών.

  7. Η ευθύνη της Εταιρίας και της Διαφημιστικής περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των Δώρων και αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Εταιρία και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου στην Ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο και δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

  8. Η Ενέργεια διέπεται από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής, ως αυτοί ενδεχόμενα τροποποιηθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω και οι οποίοι παρόντες αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στον Ιστότοπο της Εταιρίας.

  9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

  10. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

  11. Η  Εταιρία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, με ανάρτηση στην Ιστότοπό της, οπότε και θα ισχύουν οι μεταγενέστεροι όροι.